Fotogalerie

DUO CACIB (06. - 07. 02. 2016)

Yalameh PERSIAN

Yalameh PERSIAN

Etienne Al Zahra

Heart & Soul JP Pleasant Colony

Atiyah Sayah

Atiyah Sayah

Emir Tall Afar

Armaan Sayah

Bosley Deluca Moravia

Khyrisma Anistana AVATAR At Yaran

Khyrisma Anistana AVATAR At Yaran

Yalameh PEARL

Adenium Obesum Ana'Ayizarúh Delenimentum

Adenium Obesum Ana'Ayizarúh Delenimentum

Adenium Obesum Ana'Ayizarúh Delenimentum

Euphoria Al Zahra

Euphoria Al Zahra

LARA´S LADY of Islay

LARA´S LADY of Islay

Eshara Tall Afar

Eshara Tall Afar

Eshara Tall Afar

Bahidiya Al Zahra

GHANYIAT PARSA Danone

Shamal

BOJ

Yalameh PERSIAN
BOJ

Shamal - BOS a Ghaniyat Parsa Danone - BOB s rozhodčím Františkem Boučkem

Shamal - BOS a Ghaniyat Parsa Danone - BOB s rozhodčím Františkem Boučkem

Bosley Deluca Moravia

Impala IMPERATOR

Fawwaz Al Zahra

Emir Tall Afar

Bosley Deluca Moravia

Calliope DHAHAB ZÁFIR

Khyrisma Anistana AVATAR At Yaran

Aníra Giliath

LARA´S LADY of Islay

Adenium Obesum Ana'Ayizarúh Delenimentum

Euphoria Al Zahra

AMÍRA AVIRIT z Gibesovy zahrádky

GOLI GOLBANAR Danone

Shamal